Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

solemnly /'sɒləmnli/  

  • Phó từ
    [một cách] trịnh trọng
    I have some distressing news for you” he began solemnly
    “tôi có tin buồn cho anh đây!” anh ta trịnh trọng mở đầu