Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soi-disant /'swɑ:di'zỴ:ɳ/  

  • Tính từ
    tự nhận, tự xưng, tự gọi là; gọi là