Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sociability /,səʊ∫biləti/  

  • Danh từ
    sự thích giao tiếp