Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sober-minded /,səʊbə'maindid/  

  • Tính từ
    đúng mực, chín chắn

    * Các từ tương tự:
    sober-mindedness