Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snobbishness /'snɒbi∫nis/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    sự hợm mình học đòi làm sang