Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (+of)(Mỹ)(thgt) một chút, một tí, mẩu nhỏ