Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slothfulness /'sləʊθfəlnis/  

  • Danh từ
    sự lười biếng