Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    điều sai lầm, điều lầm lỡ