Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sleuth-hound /'slu:θ'haund/  

  • Danh từ
    chó (săn) dò thú, chó đánh hơi ((như) sleuth)