Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sleeveless /'sli:vlis/  

  • Tính từ
    không có tay (áo)