Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đi xe trượt tuyết
    đường đi xe trượt tuyết; tình trạng đường cho xe trượt tuyết chạy
    hard sledding
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự khó khăn, tình trạng khó khăn