Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slatternly /'slætənli/  

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    bẩn thỉu nhếch nhác (chỉ phụ nữ)