Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    khéo tay; tài giỏi