Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    rổ, rá (đan bằng mây...)
    đõ ong (bằng rơm, mây...)

    * Các từ tương tự:
    skepsis, skeptic, skeptical, skeptically, skepticism, skepticize