Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sinuosity /,sinjʊ'ɒsəti/  

  • Danh từ
    sự uốn khúc, sự ngoằn ngoèo
    chỗ uốn khúc, chỗ ngoằn ngoèo