Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sinistral /'sinistrəl/  

  • Tính từ
    xoắn trái (vỏ ốc)
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) ở bên trái, về bên trái