Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

singularly /'siŋgjʊləli/  

  • Phó từ
    [một cách] nổi bật; rất
    a singularly beautiful woman
    một chị phụ nữ rất đẹp
    (cũ) [một cách] kỳ lạ