Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

single-mindedness /,siŋgl'maindidnis/  

  • Danh từ
    sự chuyên chú vào một mục đích duy nhất