Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] nổi bật, [một cách] quá đỗi
    you have signally failed to do what was expected of you
    anh đã thất bại một cách quá đỗi khi làm những gì người ta mong đợi ở anh