Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính nhút nhát; tính bẽn lẽn, tính e lệ