Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (shrived, shrove; shrived, shriven) (tôn giáo)
    giải tội (cho ai, sau khi nghe xưng tội)

    * Các từ tương tự:
    shrivel, shriven