Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

short-spoken /'ʃɔ:t'spoukn/  

  • Tính từ
    (nói) ngắn gọn