Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shockingly /'∫ɒkiŋli/  

 • Phó từ
  [một cách] rất chướng
  [một cách] rất tồi
  you're playing shockingly
  anh chơi rất tồi
  (khẩu ngữ) hết sức; vô cùng
  a shockingly expensive dress
  chiếc áo vô cùng đắt tiền