Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shirker /∫ɜ:kə[r]/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    kẻ trốn việc, kẻ trốn trách nhiệm