Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shillelagh /ʃi'leilə/  

  • Danh từ
    gậy gỗ sồi (Ai-len)