Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shamefacedness /'ʃeimfeistnis/  

  • Danh từ
    tính e thẹn, tính bẽn lẽn, tính hay xấu hổ
    (thơ ca) tính khiêm tốn, tính kín đáo