Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (nghĩa xấu)
  có thói thành kiến giới tính, nặng thành kiến giới tính
  Danh từ
  (nghĩa xấu)
  người có thói thành kiến giới tính