Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] nghiêm khắc
  punish somebody severely
  trừng phạt ai một cách nghiêm khắc
  [một cách] nặng
  severely handicapped
  bị tật nguyền nặng
  [một cách] giản dị
  dress very severely
  ăn mặc rất giản dị