Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

settlings /'setliɳz/  

  • Danh từ
    chất lắng