Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

setiferous /si'tiferəs/  

  • Tính từ
    có lông cứng