Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nghiêm túc; nghiêm chỉnh