Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt của September)
  tháng chín
  12 Sept 1993
  ngày 12 tháng 9 năm 1993

  * Các từ tương tự:
  sept [i]-, septa, septal, septan, septangle, septate, septation, September, septembrist