Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

semi-conscious /,semi'kʊn∫əs/  

  • Tính từ
    nửa tỉnh
    a semi-conscious patient recovering from an anaesthetic
    một bệnh nhân nửa tỉnh (đã tỉnh lại một phần) sau khi bị gây mê