Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-reproach /'selfri'proutʃ/  

  • Danh từ
    sự tự trách mình, sự ân hận

    * Các từ tương tự:
    self-reproachful