Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-regulating /'self'regjuleitiɳ/  

  • Tính từ
    tự điều chỉnh (máy)

    * Các từ tương tự:
    Self-regulating organzations (SROs)