Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-possession /,selfpə'ze∫n/  

  • Danh từ
    sự bình tĩnh; sự điềm tĩnh