Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-love /'self'lʌv/  

  • Danh từ
    tính ích kỷ, lỏng tự ái
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) tinh thần cầu tiến