Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-importance /,selfim'pɔ:tənts/  

  • Danh từ
    sự hợm hĩnh