Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-denying /,selfdi'naiiŋl/  

  • Tính từ
    hy sinh, quên mình