Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-consciousness /,self'kɑn∫əsnis/  

  • Danh từ
    sự ngượng ngịu
    sự tự ý thức, sự tự giác