Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-acting /,self'æktiŋ/  

  • Tính từ
    tự động, tự hành