Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    gây nổi loạn, gây phiến loạn