Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

secularization /'ekjulərai'zeiʃn/  

  • Danh từ
    sự thế tục, sự hoàn tục
    sự phi tôn giáo hoá nhà trường