Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

secretarial /,sekrə'teəriəl/  

 • Tính từ
  [thuộc công việc] thư ký
  secretarial staff
  ban thư ký
  secretarial duties
  công việc thư ký