Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ, Phó từ
  cũ, đã có người dùng qua (của người khác)
  a second-hand car
  chiếc xe hơi mua lại
  second-hand bookshop
  hiệu [bán] sách cũ
  I rarely buy anything second-hand
  tôi ít khi mua đồ cũ đã có người dùng qua
  nghe qua người khác
  get news second-hand
  lấy tin qua người khác

  * Các từ tương tự:
  second hand, second hand