Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scurrility /skə'riləti/  

  • Danh từ
    sự tục tĩu; sự thô bỉ
    ngôn ngữ tục tĩu thô bỉ
    (thường số nhiều) nhận xét tục tĩu thô bỉ