Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scrimshank /'skrimʃænk/  

  • Nội động từ
    (quân sự), (từ lóng) trốn việc