Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bủn xỉn, keo kiệt