Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scoundrelly /'skaundrəli/  

  • Tính từ
    vô lại, du thủ du thực