Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scarper /skɑ:pə[r]/  

  • Động từ
    (tiếng lóng)
    chạy biến đi, chuồn đi
    scarper! the cops are coming!
    chuồn đi! cớm đã tới!